Podmínky používání

Vítejte na portálu, který vlastní Obrt Jukić, obchod pro reklamu a služby. Obrt Jukić vám umožňuje využívat služby a obsah jejích portálů, které jsou upraveny těmito podmínkami použití. Podmínky používání se vztahují na veškerý obsah a služby v doménách a subdoménách ve vlastnictví, spoluvlastnictví nebo partnerství společnosti Obrta Jukić (dále jen Služby a portály).

Používáním služeb a portálu se má za to, že uživatelé jsou vždy obeznámeni s těmito podmínkami používání a plně jim rozumí a přijímají je, včetně ustanovení týkajících se cookies.

Povinnosti uživatelů při používání služeb a portálu

Obrt Jukić nekontroluje obsah vyměňovaný návštěvníky a nemůže zaručit přesnost, původ nebo kvalitu takového obsahu.

Obrt Jukić nenese žádnou odpovědnost za hmotné ani nehmotné ztráty nebo škody způsobené používáním portálu a služeb.

V zájmu zajištění bezplatného a nerušeného používání portálu a služeb jsou tyto postupy nepřijatelné a přísně zakázané:

  • publikování, zasílání a výměna obsahu, který porušuje stávající chorvatské nebo mezinárodní zákony, obsah, který je urážlivý, vulgární, výhružný, rasistický nebo šovinistický a jakýmkoli jiným způsobem škodlivý,
  • publikování, zasílání, výměna a přenos informací, které návštěvník ví nebo o nichž se domnívá, že jsou nepravdivé a jejichž použití by mohlo poškodit ostatní uživatele,
  • falešné zastoupení, tj. zastupování jménem jiné právnické nebo fyzické osoby,
  • manipulace s identifikátory za účelem maskování původu obsahu zveřejněného nebo odeslaného prostřednictvím Služeb,
  • publikování, odesílání a výměna obsahu chráněného autorskými právy,
  • zveřejňování, zasílání a výměna nevyžádaného obsahu uživatelům bez jejich souhlasu nebo požadavku, jako jsou propagační materiály, reklamní zprávy, „spam“, řetězové dopisy, propagační a reklamní materiály obsahující nepravdivé informace, zavádějící obvinění nebo tvrzení,
  • vědomé zveřejňování, odesílání a výměna obsahu obsahujícího viry nebo podobné počítačové soubory nebo programy určené ke zničení nebo omezení provozu jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru a telekomunikačních zařízení,
  • shromažďování, ukládání a zveřejňování osobních údajů ostatních uživatelů.
  • Obrt Jukić si vyhrazuje právo na základě vlastního posouzení a bez předchozího upozornění odstranit obsah, který považuje za nevhodný nebo v rozporu s těmito podmínkami použití.

Obrt Jukić si vyhrazuje právo ukončit uživatelský účet bez předchozího upozornění v případě neoprávněného použití nebo porušení těchto podmínek použití.

Přijetím těchto podmínek používání uživatel přijímá a souhlasí s tím, že služby a portály budou obsahovat reklamy, různá upozornění, zprávy správce a podobné zprávy.

autorská práva

Obsah na portálech a službách je chráněn autorským právem. Změna, půjčka, prodej nebo distribuce takového obsahu je možná pouze s předchozím souhlasem Jukić Craft nebo vlastníka obsahu.

Pokud se uživatel domnívá, že na portálu došlo k porušení autorských práv, je povinen informovat Obrt Jukić na adrese: mirjam@turistickeprice.hr

Registrace uživatelů a návštěvníků portálu

Registrací ke Službám získává uživatel informace o uživatelském účtu - uživatelské jméno a heslo.

Uživatel je povinen uchovávat údaje o uživatelském účtu a je plně odpovědný za veškeré škody způsobené neoprávněným použitím jeho účtu.

Po dokončení registrace uživatel přijímá odpovědnost za všechny aktivity způsobené používáním Služeb.

Craft Jukić nemá přístup k uživatelským heslům, tajným otázkám a odpovědím. Za účelem identifikace při poskytování pomoci uživatelům může Obrt Jukić požádat o e-mailovou adresu uživatele.

Ochrana soukromí a důvěrnost údajů

Obrt Jukić respektuje soukromí svých uživatelů a návštěvníků portálu. Veškerá data z procesu registrace a další údaje o uživateli jsou používány výlučně pro účel, pro který byly shromážděny.

Obrt Jukić je za žádných okolností neposkytne třetí straně, s výjimkou případů, kdy je taková povinnost upravena zákonem.

Za účelem lepšího uživatelského zážitku a aby portály a služby fungovaly správně a měly všechny funkce, používáme soubory cookie.

Cookie je informace uložená ve vašem počítači navštíveným webem. Nastavení souborů cookie lze ovládat a konfigurovat ve vašem internetovém prohlížeči. Používáním portálu a služeb souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače.

Odkazy na jiné webové stránky

Některé odkazy na portálech a službách vedou na webové stránky a služby, které nevlastní ani nekontroluje Jukić Craft. Obrt Jukić není odpovědný za obsah těchto stránek.

Reklamy na portálech

Podrobná pravidla, podmínky a způsoby inzerce na Portálech a Službách najdete na marketingové stránce Obrt Jukić

Obsah portálu

Názory vyjádřené ve sloupcích, blogech a komentářích autora neodrážejí názory redakce portálu, tj. Jukić Crafts, ale jsou osobním pohledem autorů jednotlivých sloupců, blogů a komentářů.

Obrt Jukić není vlastníkem obsahu publikovaného nebo vyměněného návštěvníky na Portálech a ve Službách, které vlastní. Obrt Jukić si vyhrazuje právo použít část tohoto obsahu pro propagační účely Služeb, v rámci kterých je obsah publikován.

Veřejně dostupný obsah je veškerý obsah dostupný všem návštěvníkům portálu a služeb.

Všechny materiály vlastní iniciativy, zejména fotografie, videa, texty a další podobné materiály nebo díla jiných autorů (dále jen materiály) mohou být jednou nebo vícekrát, bez časového omezení, ale nemusí být zveřejněny na portálech a službách Crafts Jukić . Odesílatel materiálů souhlasí s tím, že za zaslané materiály nebude platen žádný poplatek. Všechny osoby, které předloží Materiál z vlastní iniciativy, na základě plné trestní a hmotné odpovědnosti zaručují, že představuje jejich výlučné vlastnictví a že si k němu nárokují autorská práva. Craft Jukić respektuje duševní vlastnictví a autorská práva ostatních a na tomto základě žádá totéž od všech, s nimiž vstupuje do jakéhokoli vztahu týkajícího se materiálů, které jsou chráněny pozitivními právními předpisy upravujícími ochranu autorských práv a duševního vlastnictví a vlastní iniciativu předložení Materiálů vyjadřuje v plném hmotném a trestněprávním smyslu souhlas s výše uvedenými názory.

Změny obsahu portálu a služeb

Obrt Jukić si vyhrazuje právo změnit, zrušit (dočasně a trvale) jakýkoli obsah na portálech a službách bez předchozího upozornění. Obrt Jukić není odpovědný za jakékoli škody způsobené těmito změnami.

Zrušení a zákaz používání Služeb a Portálu

Obrt Jukić si vyhrazuje právo ukončit nebo popřít možnost používání vašeho uživatelského účtu a / nebo jedné nebo více služeb, pro které jste zaregistrováni, bez předchozího upozornění a vysvětlení.

Obrt Jukić není odpovědný za žádné škody způsobené ukončením uživatelského účtu.

Změny podmínek používání

Obrt Jukić si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky použití a nebude odpovědný za možné důsledky vyplývající z těchto změn. Změny se projeví zveřejněním na portálech nebo službách řemesla Jukić.