Plitvická jezera jsou na seznamu UNESCO již 44 let

Národní park Plitvická jezera dnes slaví 44. rok od jeho registrace Seznam světového dědictví UNESCO. Tento významný okamžik se stal 26. října 1979. Při té příležitosti Výbor světového dědictví (Výbor pro světové dědictví - WHC) nominoval Národní park Plitvická jezera k zařazení této oblasti na Seznam světového dědictví jako pak jediné přírodní dědictví.

Národní park Plitvička jezera
Foto: Národní park Plitvická jezera

Je důležité poznamenat, že k zápisu národního parku do Seznamu došlo několik let po jeho přijetí Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (1972), a to pouze rok po prvním zápisu v oblasti kulturního a přírodního dědictví. V té době byl národní park Yellowstone a Galápagos Islands zapsán jako přírodní dědictví. Již v roce 1976 úmluvu ratifikovalo 24 zemí, zatímco v roce 2017 tento počet dosáhl 193 signatářských zemí.

Jedním z důležitějších důvodů a důvodů pro přijetí Úmluvy bylo tvrzení jak zhoršování nebo mizení jakékoli části kulturního nebo přírodního dědictví představuje škodlivé ochuzování dědictví všech národů světa. UNESCO Světové dědictví skládá se z Světové kulturní dědictví i Světové přírodní dědictví.

Co je seznam světového dědictví?

Oblasti zapsané na seznam světového dědictví musejí pocházet jedinečné univerzální hodnoty (Vynikající univerzální hodnota). To znamená, že každá oblast musí tuto hodnotu zdůvodnit minimem jedno z celkem 10 kritérií. Do roku 2004 byla kritéria rozdělena na šest kulturních a čtyři přírodní. Po revizi Operačních pokynů pro implementaci Úmluvy o světovém dědictví bylo zkombinováno všech deset kritérií. Každé kritérium má svůj popis a dnešní oblasti by určitě měly splňovat alespoň jedno z uvedených kritérií, i když jich často obsahují více.

Národní park Plitvička jezera
Foto: Národní park Plitvická jezera

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu - UNESCO) obdržela návrh na jmenování národního parku Plitvická jezera do seznamu světového dědictví v dubnu 1979.

Popis oblasti, historické charakteristiky, geologické rysy a nejdůležitější část dokumentu, vysvětlení pro zařazení na seznam světového dědictví, sestavil jménem Národního parku Plitvická jezera Aleksandar Brnek-Kostić ve spolupráci s inženýrem Stahanem z Republikového institutu pro ochranu přírody v Záhřebu. Při popisu travertinových bariér, které blokují údolí řeky, biologických a ekologických podmínek potřebných pro růst travertinových bariér, přidávají autoři k popisu zvláštností také zachovalé lesy a bohatství fauny.

Foto: Národní park Plitvická jezera

Návrh nominace doprovázely různé geologické, pedologické, fotocenologické mapy, podélný profil jezera a fotodokumentace. Jak je dnes při revizi návrhů na zápis na seznam světového dědictví stále běžné, předkládá se stanovisko k návrhu Mezinárodní unie pro ochranu přírody (Mezinárodní unie pro ochranu přírody - IUCN).

Plitvická jezera zařazena na seznam UNESCO

Byl učiněn závěr, že národní park Plitvická jezera by měl být zařazen do seznamu světového dědictví především proto, že "nerušená tvorba opuky" který formuje krajinný ráz a hydrologický systém. Tento proces je plně v souladu s kritériem týkajícím se nepřetržitého procesu vývoje rostlinných a živočišných společenstev, suchozemských forem a mořských a sladkovodních útvarů. Jako sekundární důvod pro zařazení na seznam zdůrazňuje IUCN kritérium, které zahrnuje interakce mezi člověkem a jeho přírodní krajinou a jako výjimečné kombinace přírodních a kulturních prvků.

Charta zápisu národního parku Plitvická jezera na seznam světového dědictví

V novém plánu řízení bylo stanoveno, že interakce vody, vzduchu, geologického substrátu a organismů a díky zvláštním fyzikálně-chemickým a biologickým podmínkám umožnila vznik tufy, která vytvořila řadu jezer, bariér a vodopádů přehradní vodní toky. Celkem tyto procesy a jejich jedinečná ekologie a výjimečná krása oblasti tvoří jedinečná univerzální hodnota.  

Vize tohoto největšího a nejstaršího národního parku naznačuje budoucnost, ve které se národní park stále nachází Seznam světového dědictví UNESCO. To jistě zahrnuje zachování jedinečné univerzální hodnoty a kritérií používaných k jejímu popisu. V současné době i v následujících letech je nutné chápat význam Plitvických jezer nejen jako přírodního dědictví mimořádného významu pro Chorvatsko, ale jako dědictví významného pro celý svět.

Deska byla instalována v roce 2006

Pamětní deska umístěná v roce 2006 svědčí o zařazení Plitvických jezer do seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. Je také připomínkou četných návštěvníků, jak důležitá je oblast, kterou navštěvují, kde se setkají s fascinujícími scenériemi vody, vodopádů, jezer a lesů.

Zdroj: 70 PŘÍBĚHŮ NA 70 LET NÁRODNÍHO PARKU PLITVICE LAKES

POSLEDNÍ ZPRÁVY

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Týdenní dávka nejlepších turistických příběhů. Zpravodaj vám poskytne vhled do nejdůležitějších událostí a témat, o kterých se psalo na portálu turistickeprice.hr

Vaše e-mailová adresa bude bezpečně uložena a použita pouze pro účely stránky turistickeprice.hr a nebude předána třetím stranám.