Podmienky používania

Vitajte na portáli, ktorý vlastní Obrt Jukić, odbor pre reklamu a služby. Obrt Jukić vám umožňuje využívať služby a obsah jej portálov, ktoré sú upravené týmito Podmienkami používania. Podmienky používania sa vzťahujú na všetok obsah a služby na doménach a subdoménach vo vlastníctve, spoluvlastníctve alebo partnerstve spoločnosti Obrta Jukić (ďalej len Služby a portály).

Používaním Služieb a Portálu sa má za to, že používatelia sú kedykoľvek oboznámení s týmito Podmienkami používania, plne im rozumejú a akceptujú ich, vrátane ustanovení týkajúcich sa cookies.

Povinnosti používateľov pri používaní Služieb a Portálu

Obrt Jukić nekontroluje obsah vymieňaný návštevníkmi a nemôže zaručiť presnosť, pôvod alebo kvalitu takéhoto obsahu.

Obrt Jukić nebude nijakým spôsobom zodpovedať za materiálne alebo nemateriálne straty alebo škody spôsobené použitím portálu a služieb.

V záujme zaistenia bezplatného a nerušeného používania portálu a služieb sú tieto postupy neprijateľné a prísne zakázané:

  • publikovanie, odosielanie a výmena obsahu, ktorý porušuje platné chorvátske a / alebo medzinárodné zákony, obsah, ktorý je urážlivý, vulgárny, výhražný, rasistický alebo šovinistický a iným spôsobom škodlivý,
  • zverejňovanie, zasielanie, výmena a prenos informácií, o ktorých návštevník vie alebo o ktorých predpokladá, že sú nepravdivé, a ktorých použitie by mohlo poškodiť ostatných používateľov,
  • falošné zastúpenie, tj. zastupovanie v mene inej právnickej alebo fyzickej osoby,
  • manipulácia s identifikátormi za účelom maskovania pôvodu obsahu zverejneného alebo odoslaného prostredníctvom Služieb,
  • publikovanie, odosielanie a výmena obsahu chráneného autorskými právami,
  • uverejňovanie, odosielanie a výmena nevyžiadaného obsahu používateľom bez ich súhlasu alebo žiadosti, ako sú propagačné materiály, reklamné správy, „spam“, reťazové listy, propagačné a reklamné materiály obsahujúce nepravdivé informácie, zavádzajúce tvrdenia alebo tvrdenia,
  • vedome zverejňovať, odosielať a vymieňať obsah obsahujúci vírusy alebo podobné počítačové súbory alebo programy určené na zničenie alebo obmedzenie činnosti počítačového softvéru a / alebo hardvéru a telekomunikačných zariadení,
  • zhromažďovanie, ukladanie a zverejňovanie osobných údajov iných používateľov.
  • Obrt Jukić si vyhradzuje právo na základe vlastného posúdenia a bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť obsah, ktorý považuje za nevhodný alebo v rozpore s týmito Podmienkami používania.

Obrt Jukić si vyhradzuje právo ukončiť užívateľský účet bez predchádzajúceho upozornenia v prípade neoprávneného použitia alebo porušenia týchto Podmienok používania.

Prijatím týchto Podmienok používania užívateľ akceptuje a súhlasí s tým, že Služby a portály budú obsahovať reklamy, rôzne oznámenia, správy správcu a podobné správy.

Autorské práva

Obsah na portáloch a službách je chránený autorským právom. Zmena, výpožička, predaj alebo distribúcia takéhoto obsahu je možná iba s predchádzajúcim súhlasom spoločnosti Jukić Craft alebo vlastníka obsahu.

Ak sa užívateľ domnieva, že na portáli došlo k porušeniu autorských práv, je povinný informovať Obrt Jukić na adrese: mirjam@turistickeprice.hr

Registrácia používateľov a návštevníkov portálu

Registráciou do Služieb získava používateľ informácie o používateľskom účte - používateľské meno a heslo.

Užívateľ je povinný uchovávať údaje o užívateľskom účte a je plne zodpovedný za všetky škody spôsobené neoprávneným použitím jeho účtu.

Po dokončení registrácie užívateľ prijíma zodpovednosť za všetky aktivity spôsobené používaním Služieb.

Craft Jukić nemá prístup k heslám používateľov, tajným otázkam a odpovediam. Za účelom identifikácie pri poskytovaní pomoci používateľom môže Obrt Jukić požiadať o e-mailovú adresu používateľa.

Ochrana osobných údajov a dôvernosť údajov

Obrt Jukić rešpektuje súkromie svojich používateľov a návštevníkov portálu. Všetky údaje z procesu registrácie a ďalšie údaje používateľov sa používajú výlučne na účel, na ktorý boli zhromaždené.

Obrt Jukić ich za žiadnych okolností nesprístupní tretej strane, s výnimkou prípadov, keď je takáto povinnosť upravená zákonom.

Z dôvodu lepšej používateľskej skúsenosti a aby portály a služby fungovali správne a mali všetky funkcie, používame súbory cookie.

Cookie je informácia uložená vo vašom počítači navštívenou webovou stránkou. Nastavenia súborov cookie je možné ovládať a konfigurovať vo vašom internetovom prehliadači. Používaním Portálu a Služieb vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies do vášho počítača.

Odkazy na iné webové stránky

Niektoré odkazy na portáloch a službách vedú k webovým stránkam a službám, ktoré nevlastní ani nekontroluje Jukić Craft. Obrt Jukić nezodpovedá za obsah týchto stránok.

Reklamy na portáloch

Podrobné pravidlá, podmienky a spôsoby inzercie na portáloch a službách nájdete na marketingovej stránke Obrt Jukić

Obsah portálu

Názory vyjadrené v stĺpcoch, blogoch a komentároch autora neodrážajú názory redakcie portálu, tj. Jukić Crafts, ale sú osobným pohľadom autorov jednotlivých stĺpcov, blogov a komentárov.

Obrt Jukić nie je vlastníkom obsahu zverejňovaného alebo vymieňaného návštevníkmi na Portáloch a v Službách, ktoré vlastní. Obrt Jukić si vyhradzuje právo použiť časť tohto obsahu na propagačné účely Služieb, v rámci ktorých je obsah zverejnený.

Verejne dostupný obsah je všetok obsah, ktorý je k dispozícii všetkým návštevníkom portálu a služieb.

Všetky materiály, ktoré si sama iniciovala, najmä fotografie, videonávody, texty a iné podobné materiály alebo iné diela autorov (ďalej len „materiály“) môžu byť raz alebo viackrát, bez časového obmedzenia, zverejnené na portáloch a službách. Remeslá Jukić. Odosielatelia Materiálov akceptujú, že za predložené Materiály nebude zaplatený žiadny poplatok. Všetky osoby, ktoré poskytnú materiál z vlastnej iniciatívy, na základe plnej trestnej a hmotnej zodpovednosti zaručujú, že predstavuje ich výlučné vlastníctvo a že si na neho nárokujú autorské práva. Spoločnosť Craft Jukić rešpektuje duševné vlastníctvo a autorské práva ostatných osôb a na základe toho žiada to isté od všetkých, s ktorými vstupuje do akýchkoľvek vzťahov týkajúcich sa materiálov, ktoré sú chránené pozitívnymi právnymi predpismi upravujúcimi ochranu autorských práv a duševného vlastníctva a z vlastnej iniciatívy. predloženie materiálov vyjadruje v plnom rozsahu hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť súhlas s vyššie uvedenými názormi.

Zmeny obsahu Portálu a Služieb

Obrt Jukić si vyhradzuje právo meniť, rušiť (dočasne a trvale) akýkoľvek obsah na portáloch a službách bez predchádzajúceho upozornenia. Obrt Jukić nie je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené týmito zmenami.

Zrušenie a zákaz používania Služieb a Portálu

Obrt Jukić si vyhradzuje právo ukončiť alebo odmietnuť možnosť používania vášho používateľského účtu a / alebo jednej alebo viacerých služieb, pre ktoré ste zaregistrovaní, bez predchádzajúceho upozornenia a vysvetlenia.

Obrt Jukić nezodpovedá za žiadne škody spôsobené ukončením používateľského účtu.

Zmeny podmienok používania

Obrt Jukić si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Podmienky používania a nebude niesť zodpovednosť za možné dôsledky vyplývajúce z týchto zmien. Zmeny nadobúdajú účinnosť zverejnením na portáloch alebo službách remesla Jukić.